Forex index-Indikator


forex index-Indikator

Oznaen, které se asto pouvá u investinch certifikát jako odborn pojem pro nejvy monou hranici, které me podkladové aktivum dosáhnout. Samozejm také hroz nkolikanásobné ztráty, a proto je vyuvaj zejména agresivn investoi. Portfolio cennch papr Soubor cennch papr ve vlastnictv spolenosti (ppadn j svené finann prostedky). ArbitrÁ, investin strategie zaloená na vyuit cenovch diferenc jednotlivch instrument. Investoi zase zskaj záruku likvidity vloench prostedk, jeliko veejn obchodovatelné cenné papry jsou na burze rychle a snadno zpenitelné. PovolenÉ rozpt Pásmo, v rámci kterého je moné uzavrat obchody. PUT (short) Oznaen pro certifikát, u kterého investor oekává pokles ceny. TRN hodnota (cena) Hodnota / cena, za kterou se cenn papr obchoduje na trhu.

Realizan cena (opce) - cena, za ni má kupujc právo koupit nebo prodat základn nástroj. Hovo se o tzv. Stoploss) Strike price - Realizan cena T Ticker Symbol - Symbol cenného papru Total Expense Ratio - Celkov ron poplatek investinho fondu Trade Balance - Bilance zahraninho obchodu Treasury Bills - Pokladnin poukázky Treasury Bonds - Vládn bondy Treasury Notes - Vládn obligace Tripple Witching. Retail Sales - Maloobchodn trby Retail Sales ex-auto - Maloobchodn trby po vylouen automobil Return on Assets (ROA) - Rentabilita aktiv Return on Equity (ROE) - Rentabilita vlastnho kapitálu Return on Sales (ROS) - Rentabilita treb Revalvace - edn zven kurzu domác mny vi ostatnm.

Forex index-Indikator
forex index-Indikator

Zkratkou AOS dále rozumme programové vybaven tchto zazen. Dritel akcie má nejrznj práva vlastnka: napklad právo podlet se na zisku spolenosti formou dividendy, právo astnit se valné hromady akcioná a hlasovat na n nebo se podlet na likvidanm zstatku spolenosti v ppad jej likvidace. Podlov fond oteven Fond, kter nemá poet vydávanch podlovch list limitován a podlnk má právo na to, aby jeho podlov list odkoupila investin spolenost, která je povinna tento podlov list odkoupit. Podkladovch akcich emitenta, které jsou uloeny u depozitáe. Indexová akcie, která vlastn kopruje vvoj vybraného indexu i jiného podkladového aktiva Ex-date - Uruje datum, kdy se ji cenn papr obchoduje bez nároku na dividendu. Prodává se, kdy je drá, kupuje, kdy je levnji a vydlává na rozdlu ceny tého nástroje v ase. Na kapitálov trh vstupuj emitenti (státn a veejné instituce, podniky a finann instituce aby formou emise, to jest vydánm cennch papr, zskali zdroje pro financován vlastn innosti i rozvoje. Vnosnost Rozdl mezi hodnotou pvodn investované ástky a souasnou hodnotou investice po zapoten vech poplatk a náklad sniujcch tuto hodnotu. Trane Umstn emise cennch papr na kapitálovém trhu po ástech, v tranch. Day Trading kapital forex group - jedná se o investin strategii spovajc v opakovaném uzavrán obchodu v téme dni, asto na tém nástroji (mn). Emitent Spolenost, která vydává cenné papry pedevm za elem zskán finannch prostedk (viz. Jde o dleitou souást kapitálového trhu, na n se setkávaj dv základn skupiny subjekt: emitenti a investoi.


Sitemap